از محبت خارها گل میشود

شعر مولوی : از محبت خارها گل می شود از محبت تلخها شیرین شود وز محبت مسها زرین شود از محبت دردها صافی شود وز محبت دردها شافی شود از محبت خارها گل میشود وز محبت سرکه ها مل میشود از محبت دار تختی میشود وز محبت بار تختی میشود از…
Read More